Favrskov skal være en børnevenlig kommune
Derfor vil Venstre:

 • Sikre tilstrækkelig pasningskapacitet, så børn kan få plads tæt på bopælen
 • Arbejde for at rekruttere dagplejere i alle egne (incl. landsbyer) i kommunen
 • Fastholde børneperspektivet, dannelsen og fællesskabsbegrebet i børne- og ungepolitikken
 • Sikre og følge op på kvaliteten i dagtilbuddene ved forskningsbaserede kvalitetsundersøgelser hvert andet år
 • Investere i indendørs og udendørs lege- og læringsmiljøer ud fra de resultater, der fremkommer i kvalitetsundersøgelserne
 • Anvende coronaerfaringerne i relation til børnegrupper, udeliv og hygiejneindsats
 • Prioritere efter- og videreuddannelse af personalet i dagtilbud
 • Udvide ordningen med unge (15-17 årige) i fritidsjob i dagtilbud
 • Understøtte forældrebestyrelsernes inddragelse og kompetence
 • Supplere forældretilfredshedsundersøgelserne med flere konkrete spørgsmål
 • Undersøge organiseringen af dagtilbuddene med henblik på at sikre, at organiseringen i tilstrækkelig grad understøtter effektivitet, kvalitet og korte beslutningsgange
 • Sikre forældrenes frie ret til at vælge den pasningsform, der passer den enkelte familie bedst
 • Indføre ret til tilskud til pasning af egne børn
 • Indføre fleksible pasningsordninger (deltidspasning), der skal gælde for alle
 • Indføre kortere varslingsfrister ved udmeldelse af og orlov i dagtilbud
 • Udvide daginstitutionernes åbningstid i samarbejde med forældrebestyrelserne
 • Sikre, at taksterne for forældrebetaling er konkurrencedygtige i forhold til omkringliggende kommuner
 • Give mulighed for at etablere flere legestuer på plejecentre
 • Etablere flere udendørs legepladser i det offentlige rum
 • Sikre ligebehandling af private og kommunale institutioner.

Favrskov skal have et stærkt skolevæsen og gode fritidstilbud Derfor vil Venstre:

 • Understøtte fagligheden i folkeskolerne
 • Understøtte rekrutteringen af kvalificerede undervisere til folkeskolen, herunder til de praktisk-musiske fag
 • Udvide kvalitetsrapporten med afsnit om, hvordan skolerne arbejder med dannelse
 • Understøtte skoleskak, skolebridge og andre ikke-digitale spil og læringsmidler
 • Understøtte brug af digitale læringsmidler og virtuel undervisning, hvor det giver mening
 • Iværksætte en fremmedsprogstrategi, som skal sikre, at flere skoler kan udbyde fremmedsprog som fransk og spansk
 • Udvide skolebibliotekernes sortiment og funktion i lokalområdet
 • Sætte målrettet ind mod skolefravær, herunder ved understøttelse af inklusionsindsatsen
 • Styrke kvaliteten i kommunens fritidstilbud (SFO’er og klubber)
 • Tilbyde større fleksibilitet i fritidstilbuddene i form af klippekort eller moduler
 • Styrke skolebestyrelsernes ansvar og kompetence
 • Sikre skoleledelsernes ledelsesret
 • Styrke samarbejdet mellem erhvervsuddannelserne og folkeskolen, f.eks. i forbindelse med 10. klassetilbuddet
 • Arbejde for, at 30 % af eleverne søger en erhvervsuddannelse, at flest mulige får en ungdomsuddannelse, og at frafaldet er lavt
 • Indføre erhvervspraktik for alle 9. klasse-elever og mulighed for erhvervspraktik i 8. klasse, samt opprioritere UU-vejledningen, som også skal have ansvaret for at anvise relevante pladser til erhvervspraktik
 • Styrke folkeskolens samarbejde med musikskolen, billedskolen, aftenskolerne og eksterne samarbejdsparter
 • Sikre, at ingen små skoler lukkes, og at der laves handleplaner for øget elevtal på de mindre skoler
 • Sikre bedre sammenhæng mellem skolebussernes afgangstider og skoletiden
 • Arbejde for sikre skoleveje
 • Tilbyde en kommunal betalingskortløsning til alle elever og medarbejdere
 • Sikre ligebehandling af friskoler og kommunale grundskoler
 • Fritage kommunens efterskoler for grundskyld.

Favrskov skal være en god kommune at være ung i              Derfor vil Venstre:

 • Sikre gode kollektive transportforbindelser til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser
 • Sikre et tilstrækkeligt antal studieboliger
 • Indføre en studiejobbank for studerende på videregående uddannelser, der er bosat i kommunen
 • Arbejde for en elev- og praktikpladsgaranti i samarbejde med kommunens erhvervsvirksomheder
 • Arbejde for etablering af flere uddannelser i kommunen, herunder tekniske/IT-uddannelser, samt styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutioner inden for og uden for kommunen
 • Sikre gode idræts- og foreningsfaciliteter, samt øget aktivitetstilskud til 14-18 årige
 • Kortlægge unges trivsel, samt i samarbejde med et nedsat ungepanel og fagpersoner udarbejde en ungestrategi med tilhørende indsatser
 • Inddrage unge i de politiske processer og i øvrigt arbejde for styrkelse af unges demokratiske engagement.